دکتر ملیحه فرح زادی

درباره پزشک

حوزه های تخصصی:
1-روانپزشکی عمومی
2-مراقب های اولیه روانپزشکی و سلامت روان

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
دکتری عمومیدانشگاه شهید بهشتی
دکتری تخصصی روانپزشکی - نظام پزشکی 95972دانشگاه شهید بهشتی

تجربیات:

سالبخشموقعیتبیمارستان
روانپزشکیروانپزشکمرکز مشاوره دانشگاه تهران
روانپزشکیروانپزشکمرکز مشاوره دانشگاه ایران
روانپزشکیروانپزشکمرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
صفحه اصلی
حساب کاربری
0
جستجو
Verified by MonsterInsights