شادی شعبانی

درباره مشاور

حوزه های تخصصی:
1-مشاوره فردی و خانواده
2-اعتیاد
2-تشخیص و ارزیابی

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
کارشناسی ارشد روان شناسی - شماره پروانه 1285091

تجربیات:

سالبخشموقعیتبیمارستان
روانشناسی و مشاورهروانسج و ارزیابکلینیک روان بیمارستان طالقانی
روانشناسی و مشاورهمدیر اجراییمرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی و مشاورهمددکار اجتماعیمرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
صفحه اصلی
حساب کاربری
0
جستجو
Verified by MonsterInsights